Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako ,,RODO”) jest W-EXPLORER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 44-203 Rybnik, ul. Por. K. Ogrodowskiego 32, NIP: 6423132947, REGON: 241646215 (dalej również jako ,,ADO”).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 32 441 86 00, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: rodo@inetmultimedia.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu umowy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nr i serię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

Nadto, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne przetwarzamy również Państwa tzw. ,,dane retencyjne”, takie jak:

 • dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 • dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;
 • dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
 • realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
 • przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda);
 • prowadzenia spisu abonentów oraz biura numerów, zgodnie z art. 66 i 67 prawa telekomunikacyjnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 169 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);

5. Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Są to:

FH Mag Grzegorz Maszczyk, NIP 6470519932, siedziba 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 44,

Inet Networks sp. z o.o., NIP: 6472547832, siedziba 78-230 Karlino, ul. Koszalińska 84A,

Inet Energia sp. z o.o. NIP: 6423224649, siedziba: 44-203 Rybnik, ul. Ogrodowskiego 32,

Fiber Serwis Tomasz Gryboś NIP 6331840903, siedziba: 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa 20,

Fione sp. z o.o. sp.k. NIP: 6392006637, siedziba: 47-400 Racibórz, ul. Zborowa 4.

Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

W przypadku Twojej zgody na umieszczenie danych w spisie abonentów, Twoje dane mogą być przekazywane również innym abonentom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie w celu wypełnienia obowiązku prawnego)

6. Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa;
 • nagrania audio i audiowizualne przechowywane są przez okres 30 dni, następnie są nadpisywane. W przypadku dochodzenia roszczeń, dane te są przechowywane do czasu rozstrzygnięcia sprawy w sądzie.

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W tym celu wprowadzone zostały wymagane prawem zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne.

8. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym (Twoja zgoda) lub warunkiem zawarcia umowy, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.

Informacje dodatkowe

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Verified by ExactMetrics